Yellowmed

szkolenia

 

Jako nowoczesne Laboratorium oraz Centrum Frezowania,  chcemy serdecznie zaprosi─? zarówno naszych klientów,  techników,  w??a??cicieli pracowni oraz osoby  chc─?ce zdoby─? do??wiadczenie  na modu??owy system szkole??. Szkolenie ma za zadanie przygotowa─? kursanta do samodzielnego  napalania ceramiki.

Proponujemy równie??  mo??liwo??ci wspó??pracy w zakresie wsparcia merytorycznego i praktycznego ze spacjalist─? z Labarotorium. Wsparcie te ma charakter  d??ugoczasowej wspó??pracy zarówno teoretycznej jak i praktycznej w procesie wykonania nowoczesnego uzupe??nienia protetycznego o najwy??szych standardach z uwzgl─?dnieniem estetyki, funkcji oraz materia??ów.

Bazuj─?c na wieloletnim do??wiadczeniu wykwalifikowanej kardy chcemy przedstawi─? nasz system szkole??, który jest podparty zdobytym wieloletnim do??wiadczeniem zarówno w kraju jak i za granic─?. Jako nowo??─? istnieje mo??liwo??─? indywidualnego procesu kszta??cenia bezpo??rednio z prowadz─?cym tak aby kursant zdoby?? jak najwi─?cej wiedzy praktycznej podpartej teori─?. Program kursu opracowany jest pod katem wyzwa?? jakie kszta??tuje wspó??czesna relacja Labolatorium-Gabinet .

Kursy s─? przygotowane w zale??no??ci od stopnia  zaawansowania kursanta. Istnieje mo??liwo??─? indywidualnego ustalenia programu szkolenia na ??yczenie.

 

Kurs podstawowy                        


- Napalanie ceramiki na podbudowy cyrkonowe

- Napalanie ceramiki na podbudow─? metalow─?

- Napalanie ceramiki – praca z artykulatorem

     Nowoczesne kompozyty z mikrowype??niaczem szklannym ceramicznym, nanohybrydowym.

     Poznanie elementarnych zasad ceramiki w oparciu o Value, Hue, Chroma.

     Ro??ne systemy ceramiczne, porównanie, sk??ad ,cechy wspólne.


Kurs ??redniozaawansowany


- Praca ze zdj─?ciem-trudne przypadki kolorystyczne szybkie dobieranie mas ceramicznych lub ich wzajemne mieszanie -zrozumienie zmiany morfologii z─?ba oraz zmian zachodz─?cych z wiekiem pacjenta.

- Ro??ne systemy ceramiczne, porównanie, sk??ad ,cechy wspólne.

- Poznanie zasad metameryzmu jako zjawiska wyst─?puj─?cego w pracy z ceramik─?, zasady absorpcji, opalescencji, fluoroscencji, transparencji, nasycenia.

- System przekszta??cania blasku -m??ody pacjent.

- Podstawowe zasady budowania warstw ceramiki bazuj─?ce na czterech masach oraz charakteryzacja farbami o bardzo wysokim stopniu fluoroscencji - stosowanie iluzji jako efektu ko??cowego.

- Indywidualne cechy koron-charakteryzacja powierzchni-strefy biologiczne brodawki, praca bez glazury -w??a??ciwo??ci termiczne ceramiki.

- Nowoczesna estetyka koron jak i ró??owa w implantologii Technika jednego palenia korony -wraz z efektami.

- Charakteryzacja czapeczek cyrkonowych pod katem koloru oraz fluoroscencji- braku miejsca.

- Wax-up,Mock-up.


Kurs zaawansowany


- Wewnetrzny talerz sieczny jako obraz trójwymiarowego obrazu z─?ba-Willi Geller.

- Technika indywidualizacji-segmentowe modelowanie-Claude Sieber.

- Metoda wewnetrznego konusa dentynowego -Konustechnik-Polz (znana jako technika sypanego transparentu).

- Technika Cut-Back-szybkie podcinanie mas charakteryzacja -szybki efekt ko??cowy.

- Praca ze zdj─?ciem-trudne przypadki kolorystyczne szybkie dobieranie mas ceramicznych lub ich wzajemne mieszanie -zrozumienie zmiany morfologii z─?ba oraz zmian zachodz─?cych z wiekiem pacjenta.


- Technika jednego palenia korony -wraz z efektami.

- Nowoczesna estetyka koron jak i ró??owa w implantologii.

- Kompas okluzyjny -statyka i dynamika okluzji - szybkie i efektywne budowanie powierzchni ??ujacych, rozwi─?zywanie problemów przy malej ilo??ci miejsca.

- Modelowanie struktur implantologicznych z uwzgl─?dnieniem zasad Freedom in centric, Long centric.

- Indywidualne cechy koron-charakteryzacja powierzchni-strefy biologiczne brodawki, praca bez glazury - w??a??ciwo??ci termiczne ceramiki.

Do pobrania

Oferta dla stomatologa Oferta dla protetyka Centrum frezowania
Design by KMPROJEKT